Thư viện video
Hội chợ nông nghiệp và nông thôn 1

The player will show in this paragraph

 

07996746
Tin nổi bật
Ban Chấp hành Hội Nông dân Quận 12 tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân Quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngày 11 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường Quận ủy Quận 12, Ban Chấp hành Hội Nông dân Quận 12 tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân Quận lần thứ V nhiệm kỳ 2018-2023 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra và bế mạc sau 1 ngày làm việc.

 Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; đồng chí Lý Minh Trúc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 12; đồng chí Lê Trương Hải Hiếu, Thành ủy viên, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12. Đại hội triệu tập 97 đại biểu là những cán bộ, hội viên nòng cốt, tiêu biểu, thể hiện ý chí, trí tuệ đại diện cho 1.656 hội viên nông dân Quận 12.

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá, tổng kết việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Hội Nông dân Quận 12 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012-2018, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2018-2023; Thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Hội Nông dân Quận và Hội Nông dân Thành phố; Bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân Quận 12 lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2018, Hội Nông dân Quận 12 đã có nhiều cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết và thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần IV, nhiệm kỳ 2012 – 2018 đã đề ra.

Công tác chỉ đạo hoạt động của Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2012 – 2018, có nhiều đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm; gắn việc triển khai thực hiện với kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng có nhiều đổi mới, phù hợp, việc xây dựng tổ chức Hội có giải pháp cụ thể, xây dựng nhiều mô hình mới để tập hợp thu hút hội viên, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện gương điển hình trong sản xuất kinh doanh được tuyên dương và nhân rộng.

Hội Nông dân Quận luôn chủ động, tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc triển khai các dịch vụ hỗ trợ nông dân về vốn, dạy nghề, khoa học kỹ thuật, giúp cho hội viên, nông dân đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, đã hình thành các tổ hợp tác đi vào hoạt động, xây dựng thương hiệu sản phẩm tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu; đồng thời giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho nông dân. Công tác chăm lo hộ hội viên nghèo cũng được quan tâm thường xuyên như công tác dạy nghề, trao tặng công cụ sản xuất, sổ tiết kiệm, bồn nước sạch, học bổng Lương Định Của, thẻ bảo hiểm y tế, … Trong công tác xây dựng tổ chức Hội luôn được kiện toàn, củng cố, nâng chất đội ngũ cán bộ từ quận đến phường, các chỉ tiêu được giao hàng năm được triển khai đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Từ hoạt động của Hội đã góp phần giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, nâng cao đời sống trong hội viên nông dân, đẩy mạnh tiến độ thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, tham gia thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phát biểu với Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố yêu cầu: Thời gian tới, Ban Chấp hành Hội Nông dân Quận 12, nhiệm kỳ 2018-2023 cần tập trung các vấn đề:

Thứ nhất, Phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung đổi mới nội dung, phương thức lãnh, chỉ đạo, điều hành; bám sát Nghị quyết của Hội cấp trên gắn tình hình thực tế của địa phương để xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm công tác cụ thể của từng ủy viên Ban Chấp hành; nhanh chóng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Quận lần V, nhiệm kỳ 2018 -2023.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lịch sử truyền thống; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường tham gia các hoạt động tại cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nông dân từ đó có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân.

Thứ ba, chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh để tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sáng tạo và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ Hội tâm huyết, có bản lĩnh, giỏi chuyên môn, có năng lực công tác, kỹ năng vận động nông dân. Có nhiều mô hình tập hợp hội viên nông dân theo ngành, nghề phù hợp qua đó giúp nông dân liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; Đồng thời, quan tâm giới thiệu, bồi dưỡng hội viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp.

Thứ tư, tổ chức cho nông dân thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chú trọng phát huy hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, tổ chức giám sát thường xuyên việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm giám sát thực hiện các chính sách phát triển kinh tế tập thể và các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh như: vốn, vật tư nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, đầu tư phát triển hạ tầng.

Thứ năm, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của nông dân, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị, theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học. Đồng thời, vận động nông dân, các câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết hỗ trợ hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “lấy sức dân chăm lo cho dân”, góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân thực hiện phong trào “Vì Quận 12 bình yên” góp phần Xây dựng thành phố “có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Đại hội đã bầu cử 15 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân Quận 12 lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu 13 đại biểu đại diện cho 1.656 hội viên nông dân Quận 12 tham dự  Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã biểu quyết thông qua tất cả các nội dung của đại hội gồm: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội Nông dân Quận 12 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012-2018.

(14055 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC: